മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിശാഖ Edit
    കൊമ്പില്ലാത്ത
    devoid of branches


Entries from Datuk Database

വിശാഖ(വിശേഷണം):: കൊമ്പില്ലാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ godown, promulgate, അഭ്യശനം, വിരചിക്കുക, അഭിശാപം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean