മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിവശ Edit
    പരവശതയുള്ള, അവശമായ
    wearied, tired


Entries from Datuk Database

വിവശ(വിശേഷണം):: പരവശതയുള്ള
വിവശ(വിശേഷണം):: സുഖക്കേടുള്ള
വിവശ(വിശേഷണം):: സ്വാധീനമില്ലാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ paragon, പ്ലീഹശത്രു, ഭംഗപ്പാട്, വര്‍ജ്ജനം, മറുതാ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean