മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിഴുക്കുക Edit
    അഴുക്കാകുക
    make dirty


Entries from Datuk Database

വിഴുക്കുക1(ക്രിയ):: അഴുക്കാക്കുക
വിഴുക്കുക1(ക്രിയ):: മുഷിക്കുക
വിഴുക്കുക2(ക്രിയ):: വഴുക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ instrument, അവസിത, അകാശ്രയം, അകല്, ആപാതി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean