മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിഴി Edit
    മിഴി, കണ്ണ്
    eye


Entries from Datuk Database

വിഴി(നാമം):: മിഴി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ marshal, monotype, അരിവ, ആലോചനീയ, പ്രിയദര്‍ശനന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean