മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിളവിടുക Edit
    വിതയ്ക്കുക
    sow


Entries from Datuk Database

വിളവിടുക(ക്രിയ):: വിതയ്ക്കുക
വിളവിടുക(ക്രിയ):: നടുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ feeble, major, ആച്ഛായ, ഭുജംഗമി, പ്രസ്വാനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean