മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിളങ്ങല്‍ Edit
    ശോഭിക്കല്‍
    shining


Entries from Datuk Database

വിളങ്ങല്‍(-):: നാമരൂപം.

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ recreate, അലിംഗബഹുവചനം, അന്തര്‍മൃത, ഒതുക്കുക, വിസ്ഫാരിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean