മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിളംബി Edit
വിശേഷണം
    തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന
    hanging


Entries from Datuk Database

വിളംബി(വിശേഷണം):: തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവതാരിത, അനാഗാരികന്‍, ആലോലിക്കുക, വെട്ടിക്കരി, മന്ദഗതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean