മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വില്പന Edit
    വില്‍ക്കല്‍
    selling, trade


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആള്‍മാകാണം, ആവാസശാല, ഇമ്പിടി, ചാമുണ്ഡി, മുക്കുടി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean