മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിലോഭം Edit
    ആകര്‍ഷിക്കല്‍, പ്രലോഭിപ്പിക്കല്‍
    attracting, tempting


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ misapprehend, അംഗിരാവ്, പ്രഭാതിക, മൗഢ്യം, അര്‍ഷണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean