മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിലയം Edit
    ലയനം, നാശം
    merging, destruction


Entries from Datuk Database

വിലയം(നാമം):: ലയനം
വിലയം(നാമം):: നാശം
വിലയം(നാമം):: പ്രളയം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ambiguous, wive, അഹികോശം, ഭണ്ഡാരമ, യജതന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean