മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിരുന്ന് Edit
    അതിഥിസത്ക്കാരം
    banquet


വിരുന്ന്
    repast, party, party, dinner


Entries from Datuk Database

വിരുന്ന്(നാമം):: അതിഥിസത്കാരം
വിരുന്ന്(നാമം):: അതിഥി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ airgun, faultless, spanking, മണിക്കരിങ്ങാലി, ചാവേര്‍പ്പട


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean