മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിരിയുക Edit
    വിടരുക, വികസിക്കുക
    blossom, expand


Entries from Datuk Database

വിരിയുക(ക്രിയ):: വിടരുക
വിരിയുക(ക്രിയ):: വികസിക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fridge, അടികുടി, അയിരൂര്‍സ്വരൂപം, അലറു്, വേശദാനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean