മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിരഹം Edit
    വിയോഗം, വേര്‍പ്പാട്, ഏകാന്തത
    absence, loneliness


വിരഹം Edit
    പ്രിയജനങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള വേര്‍പാട്
    separation of dear ones


Entries from Datuk Database

വിരഹം(നാമം):: പ്രിയജനങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള വേര്‍പാട്, വിയോഗം
വിരഹം(നാമം):: അസാന്നിധ്യം
വിരഹം(നാമം):: പരിത്യാഗം
വിരഹം(നാമം):: ഏകാന്തത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ clinical, dilatory, fizzle, ബാഹ്യാഘോതം, ഡാമര


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean