മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിരകുക Edit
    വിരലുകള്‍കൊണ്ട് കുഴയ്ക്കുക
    mix something with the fingers


Entries from Datuk Database

വിരകുക(ക്രിയ):: കൂട്ടിപ്പിരടുക, കൂട്ടിപ്പിശകുക, വിരലുകള്‍കൊണ്ടു കുഴയ്ക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ swat, അഭ്യുഷിതന്‍, അഭ്യുദാഹരണം, അബ്ബ്ഭക്ഷണം, ആനംഗ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean