മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിയക്കം Edit
    പെരുമ, ശ്രേഷ്ഠത
    nobility, sweat


Entries from Datuk Database

വിയക്കം(നാമം):: പെരുമ, മാഹാത്മ്യം
വിയക്കം(നാമം):: വിയര്‍പ്പ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ brushy, contradict, cubicle, retroversion, വിസ്മാപക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean