മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിമാന Edit
    ദുഷ്പേരുണ്ടാകുന്ന
    dishonourable


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചരിച്ചില്‍, ഛേദ്യ, മോതിരവിരല്‍, മുടിച്ചില്‍, അജഗരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean