മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിമഥം Edit
    പൂര്‍ണ്ണനാശം
    total destruction


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അസ്തസംഖ്യ, ബുദ്ധ്യാദിഷള്‍ക്കം, അനുലാസം, ഉദ്വിഗ്ന, പാച്ചം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean