മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിഭ്രംശിക്കുക Edit
    നേരായമാര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുക
    deviate from the direct path


Entries from Datuk Database

വിഭ്രംശിക്കുക(ക്രിയ):: കൊഴിഞ്ഞു വീഴുക, വിട്ടുപോകുക
വിഭ്രംശിക്കുക(ക്രിയ):: ചതിക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ penises, subscription, ആനന്ദബഹുലം, മഴക്കുക, മന്ത്രജ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean