മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിഭീഷക Edit
    ഭയങ്കരമായ
    dreadful


Entries from Datuk Database

വിഭീഷക(വിശേഷണം):: വിഭീഷണ, (വളരെ) ഭയങ്കരമായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ വിഖ്യാതം, അസ്ഥിജം, ഉപ്പളം, പ്രതിബദ്ധ, പാഴ്മ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean