മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിപഥഗാമി Edit
    ദുര്‍മ്മാര്‍ഗ്ഗി
    a debauches


Entries from Datuk Database

വിപഥഗാമി(നാമം):: ദുര്‍മാര്‍ഗി. (സ്‌ത്രീ.) വിപഥഗാമിനി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ taint, അംബുജബാണന്‍, ആധാരികാഭാസം, ഇന്ദ്രിയാഗോചര, ബലാചരണം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean