മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിനായകന്‍ Edit
    ഗണപതി, ബുദ്ധന്‍
    God Ganapathi, Buddha


Entries from Datuk Database

വിനായകന്‍(നാമം):: ഗണപതി (നായകനില്ലാത്തവന്‍, സ്വതന്ത്രന്‍, ദുഷ്ടന്മാരെ ശിക്ഷിക്കുന്നവന്‍, വിനയിക്കുന്നവന്‍, പ്രതിബന്ധങ്ങളെ നീക്കുന്നവന്‍)
വിനായകന്‍(നാമം):: ബുദ്ധദേവന്‍
വിനായകന്‍(നാമം):: ഗരുഡന്‍ (വി = പക്ഷി)
വിനായകന്‍(നാമം):: ഗുരു

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഗ്രപാണി, അഗ്ന്യുപ്രസ്ഥാനം, അകൈശ്യം, അസ്താദ്രി, ആച്ചല്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean