മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിനയ Edit
    ഗൂഢമായ, ദുരാചാരിയായ
    secret, having a bad policy


Entries from Datuk Database

വിനയ(വിശേഷണം):: താഴെ എറിയപ്പെട്ട
വിനയ(വിശേഷണം):: ഗൂഢമായ
വിനയ(വിശേഷണം):: ദുരാചാരിയായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ tragedy, ഛന്നന്‍, വിസ്തീര്‍ണ്ണത, ഉറക്ക്, പാര്‍ഷ്ണി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean