മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിധിപൂര്‍വകം Edit
    വിധിയനുസരിച്ച്
    according to fae


Entries from Datuk Database

വിധിപൂര്‍വകം(അവ്യയം):: വിധിയനുസരിച്ച്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ brunch, communion, structure, ഇറങ്കോല്‍, ബ്രാഹ്മച്ച്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean