മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിദ്മാവ് Edit
    ജ്ഞാനം, അറിവ്
    knowledge


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ receptacle, അദ്ധ്യാത്മവിദ്യ, പ്രോഷ്ഠി, ഭൂഷിതം, വിശോഷണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean