മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിദൂര Edit
    വളരെ ദൂരെയായ
    far off


Entries from Datuk Database

വിദൂര(വിശേഷണം):: വളരെ ദൂരെയുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അകോമള, അതിവാഹിതം, പ്രകാമ്യം, ചാക്യാര്‍, ആംഗലന്മാര്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean