മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിദൂര Edit
    വളരെ ദൂരെയായ
    far off


Entries from Datuk Database

വിദൂര(വിശേഷണം):: വളരെ ദൂരെയുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ blood relation, അചിത്ത്, മിശ്രത, അച്ഛന്‍, അതിതീക്ഷ്ണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean