മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിദുര Edit
    അറിവുള്ള, വിദ്വാനായ
    learned, scholarly


Entries from Datuk Database

വിദുര(വിശേഷണം):: വിദ്വാനായ
വിദുര(വിശേഷണം):: അറിവുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ philately, suite, അചക്ര, അനുവര്‍ത്തനം, ഛാഗലാന്തം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean