മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിതര്‍ക്കം Edit
നാമം
    തര്‍ക്കം.
    Argument.
Base: Sanskrit


Entries from Datuk Database

വിതര്‍ക്കം(നാമം):: തര്‍ക്കം
വിതര്‍ക്കം(നാമം):: ഊഹം
വിതര്‍ക്കം(നാമം):: വിവാദം
വിതര്‍ക്കം(നാമം):: തര്‍ക്കത്തിന്‍റെ ഇടയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു തര്‍ക്കം
വിതര്‍ക്കം(നാമം):: അനുമാനം
വിതര്‍ക്കം(നാമം):: സംശയം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അടിമലര്‍, ചിറക്കുക, വീരമാതാവ്, മനസ്സാക്ഷി, ഉപനീതന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean