മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിതംസം Edit
    പക്ഷിക്കൂട്, കയറ്
    nest, rope


Entries from Datuk Database

വിതംസം(നാമം):: പക്ഷിക്കൂട്
വിതംസം(നാമം):: കയറ്
വിതംസം(നാമം):: ചങ്ങല, വിലങ്ങ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഗ്നീനധനം, ആപ്ലുത്യ, ഛന്ദനം, മീറ്, അങ്ങാടിക്കാരന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean