മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിഡ്ഢിത്തം Edit
    ഭോഷത്തരം, മടയത്തരം
    stupidity, foolishness


വിഡ്ഢിത്തം
    kibosh


Entries from Datuk Database

വിഡ്ഢിത്തം(നാമം):: ഭാഷത്തം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ inherent, ആനവാതില്‍, ഇളന്നീര്, പരധ്യാനം, ഊത്ത്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean