മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിടരുക Edit
    വികസിക്കുക, വിരിയുക
    expand, blossom


Entries from Datuk Database

വിടരുക(ക്രിയ):: വികസിക്കുക
വിടരുക(ക്രിയ):: വേര്‍പെടുക
വിടരുക(ക്രിയ):: മലരുക
വിടരുക(ക്രിയ):: പരക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അംഗസംസ്ക്രിയ, അഗ്രാവരണം, പീറ, കണക്കപ്പിള്ള, കസായി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean