മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിജര Edit
    പുതിയ, ചെറിയ
    new, small


Entries from Datuk Database

വിജര(വിശേഷണം):: പുതിയ
വിജര(വിശേഷണം):: ചെറിയ
വിജര(വിശേഷണം):: ഇളപ്പമുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ nictitate, reconnoitre, caput, അധിയജ്ഞം, അനാകമ്പ്യ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean