മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിജയി Edit
    വിജയിച്ചവന്‍
    winner


Entries from Datuk Database

വിജയി(നാമം):: വിജയിച്ചവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ inalienable, അരിഗ്രസ്ത, അഭിസംശ്രയം, ബ്രഹ്മദണ്ഡം, അവതാളം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean