മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിഘസം Edit
നാമം
    ഭക്ഷണം.
    Food.
Base: Sanskrit


വിഘസം Edit
നാമം
    ഉച്ഛിഷ്ടം.
    Leftovers.
Base: Sanskrit


വിഘസം
(പര്യായം) സഞ്ജീവനി


Entries from Datuk Database

വിഘസം(നാമം):: ഭക്ഷണം
വിഘസം(നാമം):: ഉച്ഛിഷ്ടം
വിഘസം(നാമം):: മെഴുക്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ simian, swear, അരകല്ല്, മല്പിടിത്തം, പഞ്ചഗുണങ്ങള്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean