മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിഗ്രഹം Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    ശരീരം, ബിംബം.
    Body, Idol.


Entries from Datuk Database

വിഗ്രഹം(നാമം):: ശരീരം
വിഗ്രഹം(നാമം):: ബിംബം, പ്രതിമ
വിഗ്രഹം(നാമം):: യുദ്ധം, കലഹം
വിഗ്രഹം(നാമം):: ആകൃതി
വിഗ്രഹം(നാമം):: വിസ്താരം, വ്യാപ്തി
വിഗ്രഹം(നാമം):: ഷഡ്ഗുണങ്ങളില്‍ ഒന്ന്
വിഗ്രഹം(വ്യാകരണം):: സമസ്തപദത്തെ ഘടകങ്ങളായി തിരിക്കല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ menial, മണിഗന്ധകം, അഗ്നീദീപ്ത, അധിദൈവിക, ഇംഗ്ലീഷ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean