മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിഖ്യാതം Edit
    പേരുകേട്ടത്, അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത്
    famous, recognized


Entries from Datuk Database

വിഖ്യാതം(നാമം):: പ്രസിദ്ധമായത്, പേരുകേട്ടത്
വിഖ്യാതം(നാമം):: പേരുള്ളത്
വിഖ്യാതം(നാമം):: അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ navvy, അയശസ്യ, പ്രതിഭൂ, വാചനകം, അബ്ദ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean