മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിക്ലിന്ന Edit
    ജീര്‍ണ്ണിച്ച, വാര്‍ദ്ധക്യം പ്രാപിച്ച
    rotten, aged


Entries from Datuk Database

വിക്ലിന്ന(വിശേഷണം):: ജീര്‍ണിച്ച
വിക്ലിന്ന(വിശേഷണം):: വാര്‍ധക്യം ബാധിച്ച
വിക്ലിന്ന(വിശേഷണം):: വാടിയ
വിക്ലിന്ന(വിശേഷണം):: ഉണങ്ങിയ
വിക്ലിന്ന(വിശേഷണം):: നനഞ്ഞുകുതിര്‍ന്ന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ rouse, അഗ്നിമഥനം, മുദ്രാലയം, ഇയം, കുമന്ത്രണം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean