മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിക്രിയ Edit
    വികൃതി, വികാരം
    mischief, emotion


Entries from Datuk Database

വിക്രിയ(നാമം):: വികൃതി
വിക്രിയ(നാമം):: വികാരം
വിക്രിയ(നാമം):: അസാധാരണമായ കൃത്യം
വിക്രിയ(നാമം):: കോലം
വിക്രിയ(നാമം):: പെട്ടെന്നുള്ള ചലനം
വിക്രിയ(നാമം):: ലംഘനം
വിക്രിയ(നാമം):: രോഗം
വിക്രിയ(നാമം):: ദോഷം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അമേദസ്ക, കുട്ട, കുമ്പസാരം, കര്‍മ്മവിഘ്നം, കേളിളയനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean