മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വികല്പത Edit
    സംശയാവസ്ഥ, ഭ്രമം.


Entries from Datuk Database

വികല്പത(നാമം):: സംശയാവസ്ഥ
വികല്പത(നാമം):: ഭ്രമം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fateful, ഭൂസുതന്‍, വിഷധരം, മണിനാദം, ആഗസ്സ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean