മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വാഹ്ലികം Edit
    കുങ്കുമം, പെരുങ്കായം
    vermillion, asafoetida


Entries from Datuk Database

വാഹ്ലികം(നാമം):: കുങ്കുമം
വാഹ്ലികം(നാമം):: പെരുങ്കായം
വാഹ്ലികം(നാമം):: ഒരുതരം കുതിര

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ply, അപവേധം, ചിത്രായസം, മയി, മൂര്‍ച്ഛിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean