മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വാസിന് Edit
    പൂപ്പാതിരി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അശ്വാരോഹന്‍, ഋഷ്വന്‍, വിടം, വിലാപഗാനം, ഉത്സ്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean