മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വാസിത Edit
    സുഗന്ധം പൂശിയ
    perfumed


Entries from Datuk Database

വാസിത2(നാമം):: ഭാര്യ
വാസിത2(നാമം):: സ്‌ത്രീ
വാസിത2(നാമം):: പിടിയാന
വാസിത1(വിശേഷണം):: സുഗന്ധംപൂശിയ
വാസിത1(വിശേഷണം):: ഉടുപ്പിക്കപ്പെട്ട
വാസിത1(വിശേഷണം):: വസ്ത്രംകൊണ്ടു മറയ്ക്കപ്പെട്ട
വാസിത1(വിശേഷണം):: പാര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ട

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ inaugurate, modality, alleviate, അഭ്യവഹൃത, ഇല്ലല്ലീ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean