മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വാസനം Edit
    സുഗന്ധം വരുത്തല്‍, വസ്ത്രം
    applying perfumes, dress


വാസനം
(പര്യായം) സത്രം


Entries from Datuk Database

വാസനം(നാമം):: സുഗന്ധംവരുത്തല്‍
വാസനം(നാമം):: വസ്ത്രം
വാസനം(നാമം):: പാര്‍പ്പ്, വാസസ്ഥലം
വാസനം(നാമം):: അറിവ്
വാസനം(നാമം):: പാത്രം
വാസനം(നാമം):: പെട്ടി
വാസനം(നാമം):: മൂടി, ആവരണം
വാസനം(നാമം):: ഒരു യോഗാസനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ enviable, ആമോ, ചാമരം, മലാക, മേവ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean