മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വാഴ്വ് Edit
    ജീവിതം, ഭരണം
    life, rule


Entries from Datuk Database

വാഴ്വ്(നാമം):: ജീവിതം
വാഴ്വ്(നാമം):: ഭരണം, ഭരണകാലം
വാഴ്വ്(നാമം):: അനുഗ്രഹം
വാഴ്വ്(നാമം):: ആശീര്‍വാദം
വാഴ്വ്(നാമം):: സൗഖ്യം
വാഴ്വ്(നാമം):: ഐശ്വര്യം
വാഴ്വ്(നാമം):: വര്‍ധന
വാഴ്വ്(നാമം):: പാര്‍പ്പ്
വാഴ്വ്(നാമം):: ദീര്‍ഘായുസ്സ്
വാഴ്വ്(നാമം):: പ്രകാശം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചക്കല, അദ്യാവധി, ഇടകലര്‍പ്പ്, ഉരയുക, പപ്പയ്ക്ക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean