മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വാഴുക Edit
    പാര്‍ക്കുക, ജീവിക്കുക
    reside, live


വാഴുക
    exist


Entries from Datuk Database

വാഴുക(ക്രിയ):: പാര്‍ക്കുക
വാഴുക(ക്രിയ):: ജീവിക്കുക
വാഴുക(ക്രിയ):: ഭരിക്കുക
വാഴുക(ക്രിയ):: കൃഷിചെയ്യുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അംശഭാക്ക്, അതുലം, പാങ്ങുപറയുക, പുരുദംശസ്, ക്രുശ്വാവ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean