മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വാളി Edit
    ചിലജാതിയില്‍പ്പെട്ട സ്ത്രീകള്‍ മേല്‍ക്കാതിലണിയുന്ന ഒരു ആഭരണം
    a kind of ear, ring worn by women of certain castes


വാളി Edit
    വാളുക.


Entries from Datuk Database

വാളി1(നാമം):: ചിലജാതികള്‍ മേല്‍ക്കാതിലണിയുന്ന ഒരു ആഭരണം
വാളി1(നാമം):: ഒരുതരം മൂക്കുത്തി
വാളി1(നാമം):: വട്ടത്തിലോട്ടം
വാളി1(നാമം):: അമ്പ്
വാളി2(നാമം):: വെള്ളംകോരിയെടുക്കാനുള്ള തൊട്ടി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ travesty, അടുക്കൂട്ടം, അന്തകനൂര്‍, ആലാപിക്കുക, രക്ഷിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean