മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വാല്ക്കം Edit
    മരവുരി, ഒരു തരം വസ്ത്രം
    garment made of the bark of trees, a kind, of dress


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ boy, defy, pellet, മണ്ഡലകന്‍, അറവുലെ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean