മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വാലുക Edit
    അല്പാല്പമായി ഒലിക്കുക
    drip


Entries from Datuk Database

വാലുക1(ക്രിയ):: അല്പമായിട്ടൊലിക്കുക
വാലുക1(ക്രിയ):: ചോരുക
വാലുക1(ക്രിയ):: ഊറുക
വാലുക1(ക്രിയ):: വേരൂന്നുക
വാലുക2(നാമം):: മണല്‍
വാലുക2(നാമം):: ചരല്‍
വാലുക2(നാമം):: വയല്‍ത്തിട്ട
വാലുക2(നാമം):: കര്‍പ്പൂരം
വാലുക2(നാമം):: പൊടി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ burnish, dissuade, greenroom, ഇഞ്ഞനെ, മിണ്ടാട്ടം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean