മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വാര്‍ Edit
    വെള്ളം, ഭംഗി
    water, grace


വാര്‍ Edit
    വെള്ളം.


Entries from Datuk Database

വാര്‍1(നാമം):: വെള്ളം
വാര്‍1(നാമം):: പട്ട്
വാര്‍1(നാമം):: സംഭാഷണം
വാര്‍1(നാമം):: ഭംഗി
വാര്‍1(നാമം):: കുതിരയുടെ കഴുത്തിലെ ചുരുണ്ടരോമം
വാര്‍1(നാമം):: ശംഖം
വാര്‍2(വിശേഷണം):: നല്ല
വാര്‍2(വിശേഷണം):: മനോഹരമായ
വാര്‍2(വിശേഷണം):: ദീര്‍ഘമായ
വാര്‍2(വിശേഷണം):: ശുദ്ധമായ
വാര്‍2(വിശേഷണം):: സൂക്ഷ്മമായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആളന്തരം, ബുദ്ധിസമ്പാതം, അനുശോകം, പ്രത്യവസാനം, റസൂലല്ല


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean