മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വാരിജ Edit
വിശേഷണം
    വെള്ളത്തിലുണ്ടായ
    born in water


Entries from Datuk Database

വാരിജ(വിശേഷണം):: വെള്ളത്തിലുണ്ടായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ enthusiastic, subtend, unmake, variance, അവക്ഷിണ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean