മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വാരിക Edit
നാമം
    ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്
    weekly


Entries from Datuk Database

വാരിക(നാമം):: ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്
വാരിക(നാമം):: വാരംതോറുമുള്ളത്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഞ്ജനാദ്രി, അതികന്ദകം, ഇടക്കോഴ, ഫസലി, അക്ഷീബം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean